Tiếng ViệtICONLibraryICONChính sách(Circulation Policy)

 

Chính sách lưu hành

1. Tất cả những cán bộ giảng dạy, nhân viên, những hội viên  của Học Viện Meiho được mượn sách và các tài liệu hợp lệ khi có thẻ hợp lệ của Học Viện. Ngọai trừ những tài liệu tham khảo, những loại tạp chí, báo và tài liệu không cho mượn về nhà, tất cả những xuất bản thông thường đều được mượn về.

2. Bạn đọc chịu trách nhiệm những tài liệu mượn. Lưu ý thời gian mượn, ngày hẹn trả, và những quy định trả. Đọc những thông báo nhận được.

3. Đối với những xuất bản thông thường, vui lòng đọc những quy định dưới đây để thực hiện đúng quyền hạn người mượn. Xin vui lòng kiểm tra những quy định mượn sách căn cứ theo đối tượng theo bảng dưới đây.

Những học giả mời giảng

 

Loại tài liệu

 Số lượng mượn

 

Thời  gian mượn

Gia hạn

Phạt quá hạn/ ngày

 

Các chuyên khảo & có kèm đĩa CD

30

2 tháng

Một lần, 2 tháng

 5 đô Đài tệ

 

Dĩa/ băng

5

7 ngày

 Không gia hạn

 5 đô Đài tệ

 

Đại học 4 năm
Cao đẳng 2 năm và liên thông đại học 4 năm
Đại học 5 năm

Sinh viên đại học

Loại tài liệu

 Số lượng mượn

 

Thời  gian mượn

Gia hạn

Phạt quá hạn/ ngày

 

Các chuyên khảo & có kèm đĩa CD

20

3 tuần

Một lần, 3 tuần

 2 đô Đài tệ

 

Dĩa/ băng

5

2 ngày

 Không gia hạn

 2 đô Đài tệ

 

 

 

Sinh viên cao học

 

Loại tài liệu

 Số lượng mượn

 

Thời  gian mượn

Gia hạn

Phạt quá hạn/ ngày

Các chuyên khảo & có kèm đĩa CD

30

4 tuần

Một lần,  4 tuần

 2 đô Đài tệ

 

Dĩa/ băng

5

2 ngày

 Không gia hạn

 2 đô Đài tệ

 

Nhân viên (kể cả nhân viên làm bán thời gian)

Loại tài liệu

 Số lượng mượn

 

Thời  gian mượn

Gia hạn

Phạt quá hạn/ ngày

Các chuyên khảo & có kèm đĩa CD

20

4 tuần

Một lần, 4 tuần

 2 đô Đài tệ

 

Dĩa/ băng

5

2 ngày

 Không gia hạn

 2 đô Đài tệ

 

Giảng viên và nhân viên hưu của Meiho/ cựu sinh viên

Loại tài liệu

 Số lượng mượn

 

Thời  gian mượn

Gia hạn

Phạt quá hạn/ ngày

Các chuyên khảo & có kèm đĩa CD

5

4 tuần

Không gia hạn

 2 đô Đài tệ

 

Thư viện bạn

Loại tài liệu

 Số lượng mượn

 

Thời  gian mượn

Gia hạn

Phạt quá hạn/ ngày

Các chuyên khảo & có kèm đĩa CD

5

4 tuần

Không gia hạn

 2 đô Đài tệ

 

Các thư viện cộng tác

Tùy thuộc vào đơn vị bạn được xác nhận làm hội viên. Xem chi tiết dưới đây:

Tư liệu phải được trả lại cho thư viện đúng hoặc trước thời gian. Tư liệu phải được trả trực tiếp tại thư viện hoặc để vào drop box. Những thùng này sẽ được dọn dẹp chỉ một lần trong ngày.Thời gian trả sát hạn định nên trực tiếp đến thư viện để trả.

5. Những đề mục không được gia hạn trên bảng mục lục trên mạng. và phải được trả lại đúng thời hạn tránh tình trạng phải trả tiền quá hạn.

6. Tình trạng bị mất tài liệu: Trường hợp bị mất tài liệu, người mượn phải thông báo cho bộ phận quản lí ( thất lạc) tại bàn dịch vụ của thư viện nơi đã mượn tài liệu vào trước thời gian hạn định. Người mượn phải bồi thường bằng một tài liệu giống như vậy. Người mượn phải bồi thường trong thời hạn 14 ngày tính từ thời hạn trả của tài liệu đó. Nếu không thì  người mượn phải trả chi phí quá bạn cho đến khi có tài liệu thay (bằng sách hoặc tiền).

7. Trường hợp hư hại: Người mượn làm hư các tư liệu của thư viện hoặc các phương tiện sử dụng sẽ phải bồi thường, chi phí trả tùy theo mức độ hư hại. Trong trường hợp hư hại nghiêm trọng, Thư viện có thể yêu cầu người mượn trả lại bằng hình thức thay thế.

Thông báo:

Thư viện sử dụng e mail như phương pháp liên hệ chủ yếu cho tất cả những thông báo của thư viện. Thông báo đề mục còn giá trị sẽ được gửi đến nhắc nhở thời hạn mượn còn lại 3 ngày tính từ ngày nhận thông báo. Một thông báo quá hạn được gửi ngay ngày đầu tiên của tài liệu quá hạn và sẽ gửi thêm một lần tiếp theo khi quá hạn 14 ngày. Thông báo nhắc nhở được phát hành ngay sau ngày nhắc nhở, và người mượn nên trả lại tư liệu theo đúng ngày gia hạn mới theo thông báo để tránh bị phạt. Một thông báo phạt và phí được gửi khi xảy ra các trường hợp nhắc nhở, quá hạn, tài liệu bị hư hỏng hay mất tài liệu mượn. Người mượn có nhiệm vụ trả tài liệu đúng hạn hay đóng phạt ngay cả trong trường hợp không nhận được thông báo của thư viện. Cập nhật địa chỉ mail của bạn với thư viện.