Tiếng ViệtICONLibraryICONTải thông tin(Download)
 
 

Mẫu Đơn đăng ký phòng thảo luận. Ngày :2008/01/14

Tải 1 : DRRAF.doc

Mẫu Đơn đăng ký phòng làm việc cá nhân. Ngày :2008/01/14

Tải 1 : PSCRAF.doc

Hướng dẫn sử dụng Muse Search  ngày:2007/12/27

Tải 1 : muse_guide.doc
Tải 2 : .muse_guide.pdf

Hướng dẫn sử dụng EndNote ngày:2007/12/27

Tải 1 : EndNote_X1_E.ppt

Đơn đăng kí sử dụng thư viện, cho người không thuộc thành viên của trường Ngày:2007/05/18

 

 

Tải 1 : mfcardapply.doc
Tải 2 : .mfcardapply.pdf

MIT of Library Application Form for checkouts Card Date:2007/03/07

Tải 1 : checkoutscard.doc
Tải 2 : .checkoutscard.pdf

Mượn tài liệu học kỳ: Mẫu đơn yêu cầu ngày:2006/10/14

Tải 1 : slp.doc
Tải 2 : .長期借調申請單.pdf

Mẫu Đơn tìm tài liệu mất Ngày:2006/10/14

Download 1 : misf.doc
Tải 2 : .協尋書單.pdf

Tham quan lớp học : Mẫu Đơn đăng kí ngày:2 006/10/14

Tải 1 : cv-1.doc
Tải 2 : .班訪申請單-1.pdf

Đơn bảo lưu khóa học ngày ?:2006/10/14

Tải 1 : crf.doc
Tải 2 : .指定參考書表格.pdf