Tiếng ViệtICONLibraryICONNguồn điện tử(Electronic Resources)
 

 

Nguồn tư liệu điện tử

Nguồn dịch vụ này của thư viện dành cho những người có quyền được phép truy cập sử dụng tất cả nguồn tư liệu của Học viện Kỹ thuật  Meiho MIT như dữ liệu điện tử, báo điện tử, sách điện tử hợp lệ thuộc trường. Vài nguồn tư liệu bên ngoài cũng được kết nối và có thể sử dụng khi người sử dụng truy cập vào mạng của trường.

Ghi chú khi sử dụng nguồn tư liệu điện tử:

Vui lòng đọc và thực hiện theo những qui định và luật bản quyền khi sử dụng nguồn tư liệu điện tử tại thư viện của Meiho MIT.

Nghiêm cấm tình trạng tải miễn phí và in ấn nội dung của nguồn tư liệu điện tử của thư viện MIT.

Vui lòng tham khảo những qui định của trang Web trước khi sử dụng nguồn tư liệu điện tử:

 1.Quyền sở hữu trí tuệ

2. Luật bản quyền và những đạo luật có liên quan 

Xem trang web dưới đây:

http://www.tipo.gov.tw/copyright/copyright_law/copyright_law.asp