Sơ đồ vị trí

 

-      Sơ đồ vị trí

-      Tin tức gần đây nhất

-      Về ICEO

    + Giới thiệu

    + Thành phần nhân viên

-      Sinh viên Quốc tế

    + Các khoa và các học viện

    + Các lọai học bổng

-      Quy định và tải thông tin

    + Những số điện thọai quan trọng

    + Những quy định

    + Tải các thông tin

-      Hợp tác Quốc tế

    + Hợp tác giữa các trường

    + Các họat động

-      FAQ

-    Liên hệ với chúng tôi

-    Đường liên kết mạng

 

 

 Copyright(C) 2008  International Collaborations and Education Office, MIT all rights reserved.
 Address: 23, PingKuang Rd., Neipu, Pingtung, 91202 Taiwan, R.O.C.
 TEL:+886-8-7799821  ext. 8144 FAX:+886-8-7782663 |
.
E-mail:
iec@meiho.edu.tw|