Tiếng ViệtICONCác học viện(學術單位)

 

Chương trình đào tạo sau đại học

  Học viện nghiên cứu Chăm sóc sức khỏe(健康照護研究所)

  Học viện nghiên cứu Quản trị kinh doanh(經營管理研究所)

  Học viện nghiên cứu Ứng dụng công nghệ sinh học vào việc chăm sóc sức khỏe(健康與生技所產業研究所)

 

Các chương trình đào tạo

 Chương trình cử nhân chăm sóc dài hạn (長照學程)

 Bằng cử nhân cho chương trình chăm sóc sức khỏe lâu dài MỚI!

 Khoa điều dưỡng

 Khoa quản trị kinh tế trong chăm sóc sức khỏe

 Khoa khoa học thẩm mỹ(美容系)

 Khoa khoa học và công nghệ sinh học

 Khoa khoa học thực phẩm và dinh dưỡng

 Khoa quản trị bệnh viện MỚI!

 Khoa quản lý thân thiện(餐旅管理系)

 Khoa Thuế Tài chính công cộng(財政稅務系) 

 Khoa quản trị kinh doanh(企業管理系)

 Khoa quản trị thông tin(資訊管理系)

 Khoa Công nghệ thông tin(資訊科技系)

 Khoa Ngoại ngữ ứng dụng(應用外語系)

 Khoa công tác xã hội(社會工作系)

 Khoa Quản lý và Phát triển văn hoá (文發系)

 Khoa Quản lý và Dịch vụ cho người cao tuổi (老人服務事業管理系)

 Khoa Tài chính công và Thuế

 Khoa Công nghệ thông tin

 Khoa phát triển văn hóa và quản trị

 Khoa chăm sóc và giáo dục trẻ vị thành niên

 Khoa dịch vụ lão khoa và quản trị

 Khoa vận động giải trí và tăng cường sức khỏe

 Trung tâm giáo dục tổng hợp