Tiếng ViệtICONLibraryICONDịch vụ thư viện(Library Services)ICONMượn và gia hạn(Borrowing and Renewals)
 

Mượn và gia hạn

Ngoài những tài liệu tham khảo, báo, tạp chí định kỳ và những tài liệu không được mượn về thì những loại xuất bản nói chung đều được mượn về nhà nếu người đọc có thẻ thư viện có hiệu lực của trường.

Người sử dụng đựợc quyền gia hạn tư liệu với điều kiện thời gian mượn chưa quá hạn và không có bất kỳ người đọc nào khác của thư viên có nhu cầu đăng ký mượn. Việc gia hạn sách phải được thực hiên trước 3 ngày hết hạn. Ngày hết hạn mới được tính từ ngày hết hạn gốc. Người mượn có thể sử dụng mục “ Xem hồ sơ của bạn” trên trang web của thư viện để đăng kí gia hạn tài liệu mượn.