Đăng kí mượn tài liệu

Khi bạn muốn mượn một quyển sách mà nó đang có người khác mượn. Nếu bạn có mã pin và mã số thành viên của Meiho, bạn có thể yêu cầu bộ phận dịch vụ bằng cách gọi điện hay trực tiếp tại quầy dịch vụ của thư viện. Khi đề mục mà bạn yêu cầu được trả lại cho thu viện, thư viện sẽ gửi mail thông báo cho bạn. Đề mục bạn cần mượn sẽ được giữ lại tại quầy dịch vụ trong vòng 3 ngày. Ghi chú: chỉ có sinh viện đang theo học và các giảng viên, nhân viên đang làm việc tại trường mới có quyền được sử dụng mục này.