Tra cứu- Muse research

Thư viện chúng tôi trân trọng thông báo về việc bắt đầu ứng dụng chương trình Giao Diện Tìm Kiếm Dữ Liệu Chéo, MUSE search, nhằm đơn giản hóa việc tận dụng kho dữ liệu điện tử sẵn có của Viện Công Nghệ Meiho. 

Tất cả những thành viên của Meiho đều được khuyến thích truy cập vào website (http://muse.meiho.edu.tw:8000/muse/logon/meiho/index.html)

Và khám phá nguồn thông tin điện tử của trường.

 

ID

1. Giảng viên và nhân viên: Số thẻ nhân viên của Meiho (10 số).

2. Sinh viên:  số thẻ sinh viên, kèm theo số kiểm tra là (-“0” mặc định, “-1” dành cho thẻ thay thế được phát lần đầu, “-2” thẻ được phát lần 2, và v.v...

 Password

1. Mật mã mặc đinh là số thẻ chứng minh (chữ viết hoa).

2. Sinh viên quốc tế: sử dụng số thẻ sinh viên