ABI/INFORM Số liệu hoàn tất(ProQuest)

ABI/INFORM Phần giới thiệu(ProQuest)

ABI/INFORM Toàn cầu hóa(ProQuest)商學資訊資料庫

ABI/INFORM Công nghiệp và Thương mại(ProQuest)

‧Thư viện Nghiên cứu hàn lâm(ProQuest)

Kế toán – Thuế(ProQuest)

Nguồn ngân hàng thông tin (ProQuest)

Bộ sưu tập văn học Chadwyck-Healey

CINAHL Plus cùng toàn văn (EBSCO) Mới

Luận án và luận vănA&I (ProQuest)博碩士論文摘要資料庫

DIGITAL DISSERTATION CONSORTIUM 數位化論文典藏聯盟

Econlit經濟學文獻資料庫(OVID)

EIU Viewswire(ProQuest)

Bách khoa nước Mỹ trực tuyến (Grolier) 大美百科全書線上資料庫

Kinh doanh Âu Châu(ProQuest)

Hướng dẫn tiến tới quá trình toàn cầu hóa(ProQuest)

Quản lí chăm sóc sức khỏe  10 E-Journals 電子期刊(OVID)

Hồ sơ công ty Hoover(ProQuest)

JSTOR

Thư mục quốc tế MLA (EBSCO) Mới!

Bách khoa truyền thông trực tuyến (Grolier) 葛羅里學術百科全書線上資料庫

Bộ sưu tập Điều dưỡng II 電子期刊(OVID)

OCLC第一檢索OCLC Tìm kiếm đầu tiên

Tuyển tập tòan văn OmniFile (H.W.Wilson)

Tạp chí định kỳ lưu trữ trực tuyến, PAO(Proquest)

Viễn thông (ProQuest)

Thời báo New York (ProQuest)

The Washington Post (ProQuest)

‧Thời báo lưu trữ kỹ thuật số 1785-1985  (國科會人文處贈)New

Tạp chí Phố WallẤn bản miền Đông (ProQuest)

.Worldcat.org(OCLC)