Tiếng ViệtICONLibraryICONNhân viên(Staff)ICONPhụ trách đọc(Division of Reader Service)
 

Ching-hsiu Chan

Ching-hsiu Chan

Giám sát các dịch vụ phục vụ độc giả
Phục vụ tham khảo tư liệu
Hướng dẫn sử dụng thư viện

.Supervision of Reader Services
.Reference Services
.Library Instruction Course

886-8-7799821 Ext.8155
x5060@meiho.edu.tw


Mei-Ying, Lin

Mei-Ying, Lin 

Quản lí mượn và trả sách
Quản lí sưu tập
Kiểm tra đăng ký thẻ

.Circulation Management
.Collecting Management
.Checkout Card  Application

886-8-7799821 Ext.8151
x5015@meiho.edu.tw


Yong-Kui, Wen

Yong-Kui, Wen

Quản lí sinh viên làm việc cho thư viện
Đăng kí tạp chí
An ninh thư viện

.Student-workers Management
.Periodicals Check-in
.Library Security

886-8-7799821 Ext.8236 
x5066@meiho.edu.tw


Hsiang-Feng, Huang

Hsiang-Feng, Huang

Quản lí trang web
Quản lí luận văn và luận văn điện tử
Liên kết các thư viện khác

.Webpage Management
.Thesis and E-Thesis Management
.Interlibrary Loan

886-8-7799821 Ext.8237
x9154@meiho.edu.tw