Tiếng ViệtICONP. Quan hệ quốc tế(國際交流處)ICONSinh viên quốc tếICONCác khoa và học viện(Departments & Institutes)

Các khoa và học viện

 

CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC

Đào tạo Thạc sĩ về Quản Trị Kinh Doanh

Đào tạo Thạc sĩ về chăm sóc sức khỏe

Đào tạo Thạc sĩ về Công nghệ sinh học và Y tế ứng dụng.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC

 Khoa Điều Dưỡng

 Khoa Quản Trị Chăm Sóc Sức Khỏe

 Khoa Khoa Học Thẫm Mỹ

 Khoa Công Nghệ Sinh Học

 Khoa Dinh Dưỡng và Công Nghệ Thực Phẩm

 Khoa Thuế và Tài Chính Công

 Khoa Quản Trị Kinh Doanh

 Khoa Quản Lí Thông Tin

 Khoa Công Nghệ Thông Tin

 Khoa Ngoại Ngữ Ứng Dụng

 Khoa Công Tác Xã Hội

 Khoa Hoạt động Văn Hóa

 Khoa Giáo Dục và Chăm Sóc Mầm Non

 Khoa Quản Lí và Dịch Vụ Lão Khoa

 Khoa Nâng Cao Sức Khỏe và Thể Thao Giải Trí