CÁC HỌC BỔNG

 

Có nhiều loại học bổng khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là học bổng được cấp từ Học Viện Mỹ Hòa và học bổng của Chính Phủ Đài Loan.

Học bổng hỗ trợ của Học Viện Mỹ Hòa đựợc xây dựng dựa trên sự đa dạng những dữ kiện bao gồm những thành quả học thuật, tài năng, cương vị lãnh đạo, vị trí địa lý, lĩnh vực học tập, và nhu cầu tài chính. “Học bổng chuyên cần” trợ cấp cho sinh viên 5,000 Đài Tệ mối tháng với yêu cầu sinh viên làm việc tại tại Trường 4 giờ/ tuần ở Khoa hoặc làm công việc nghiên cứu và 4 giờ/ tuần làm việc ở phòng Đào Tạo và Hợp Tác Quốc Tế.

Chính Phủ Đài Loan cũng cấp nhiều học bổng cho sinh viên quốc tế học Sau Đại Học và Đại Học. Muốn biết them chi tiết vào đường Link (Introduction to the Scholarship Program of Taiwan)

 

-      Học bổng của Bộ Giáo Dục (MOE)

-      Học bổng Bộ Ngoại Giao(MOFA)

-      Học bổng của Bộ Kinh Tế (MOEA)

-      Học bổng của Ủy Ban Khoa Học Quốc Gia (National Science Council of the Executive Yuan (NSC) Scholarship).

-      Các bạn được khuyến khích để được xem xét có cơ hội nhận học bổng. Vì vậy phải tiến hành theo các thủ tục nhập học  một cách hợp lệ. bằng cách nộp hồ sơ đúng thời hạn.

 

 

Hướng dẫn sinh viên quốc tế nộp hồ sơ

 

·  Giới thiệu chương trình học bổng Đài Loan

 

·  Hỗ trợ mẫu đơn đăng ký nhập học của học bổng Đài Loan

 

·  Bản thỏa thuận về thời hạn Học bổng Đài Loan