Các số điện thoại quan trọng:

 

- Cảnh sát, tai nạn giao thông: 110

 

- Cứu hỏa, xe cấp cứu 119

 

- Tổng đài điện thoại của địa phương 104

 

- Tổng đài điện thoại quốc tế 100

 

- Tổng đài điện thoại Điện thọai đường dài 105

 

- dịch vụ huớng dẫn sử dụng điện thọai quốc tế - miễn phí 0800- 731123

 

- Trung tâm hướng dẫn thông tin, viễn thông Chunghwa Pingtung 08- 7440459

 

- Trung tâm hướng dẫn thông tin, trạm xe lửa Pingtung 08 – 7655240

 

- Trung tâm hướng dẫn trạm xe buýt Pingtung 08 – 76552 103

 

- Trung tâm hướng dẫn thông tin, sân bay nội địa Pingtung 08 – 7665760

 

- Trung tâm hướng dẫn thông tin Cao Hùng, Sân bay Quốc tế 0800 – 09108