WELCOME TO THE ACADEMIC AFFAIRS DIVISION

 Thông tin liên hệ:  Số  ĐT & máy nhánh Email 
     Trưởng phòng     +886-8-7799821#8189          x3229@meiho.edu.tw  
      Tổ chức     +886-8-7799821#8199        x5039@meiho.edu.tw  
      Đăng ký nhập học     +886-8-7799821#8181       x2130@meiho.edu.tw  
      Chương trình giảng dạy     +886-8-7799821#8184        x2185@meiho.edu.tw  
      Trung tâm phát triển tài năng     +886-8-7799821#8198        x1525@meiho.edu.tw  

 Fax: +886-8-7791550          Địa chỉ:S23, đường Bình Khang., Nội phố, Bình Đông, Đài loan.