Title:Staff and Job Description


  Secretary Gerenal

 Thầy Rong-Jye Liu

  Nhiệm vụ

 1. Đánh giá và kiểm soát các đề cương và dự thảo quan trọng.

 2. Kiểm soát các văn bản chính thức.

 3. Phụ trách đối ngoại.

 4. Xử lý các vấn đề nội bộ quan trọng.

 5. Hợp tác với các đơn vị khác.

 6. Người phát ngôn của trường.

  Liên lạc

 Điện thoại: +886-8-7799821   Máy nhánh: 8102

 Fax  +886-8-7789837

 E-mail  secretary@meiho.edu.tw


  Staff 

 Cô Hui-Chen Tu

  Job Description 

 1. Managing the funds and the allowance.

 2. Arranging the meetings and recording the progress of policy decisions from

    the meetings.

 3. Dispatching the articles for the news release.

 4. Handling other assigned affairs.

 5. Assisting the public relations work.

  Contact 

 Điện thoại: +886-8-7799821   Máy nhánh: 8103


  Staff    

  Cô Hui-Ping Huang

  Job Description 

1. Lưu giữ và phân phát các văn bản chính thức.

2. Lên lịch và sắp xếp các cuộc họp.

3. Hiệu chỉnh lịch làm việc.

4. Cập nhập và duy trì thông tin trang Web phòng thư ký.

5. Hỗ trợ các công việc liên quan đến quan hệ đối ngoại.

  Contact 

 Điện thoại: +886-8-7799821   Máy nhánh: 8104