Bộ phận tuyển sinh

Bộ phận này đảm trách những công việc như sau:

  • Quảng cáo việc tuyển sinh
  • Quảng bá về trường và các khoa
  • Thi đầu vào
  • Tuyển chọn