DepartmentofSocialWork頁面插圖 通過第(2)優先等級無障礙網頁檢測

 

Để đào tạo những nhà quản lý công tác xã hội, những nhân viên xã hội thực nghiệm và những người quản lý dự án, mục đích của Bộ môn này nhằm đạt được các mục tiêu sau đây:

 

1. Trau giồi các nhà công tác xã hội có sự thông cảm, có cái nhìn sâu sắc để phản ánh được nhu cầu của người dân sống ở vùng sâu, vùng xa.

2. Cung cấp một môi trường hoàn hảo kết hợp giữa việc giảng dạy chuyên ngành và nghiên cứu các lý thuyết được tiến hành thực hiện bởi những học giả có kinh nghiệm, những người có khả năng để tu dưỡng những người đang hành nghề là nhân viên công tác xã hội thực nghiệm trong lĩnh vực tư pháp tội phạm.

3. Cung cấp những khóa đào tạo thực hành và cơ bản để giáo dục con người đa văn hóa và mang tính quốc tế.