Gọi nhắc nhở,

Nếu có người sử dụng mục đăng kí mượn tài liệu, mà tài liệu đó đã có người khác mượn rồi, thư viện sẽ gửi thông báo cho người đang mượn tài liệu đó, người này phải trả lại tài liệu mượn cho thư viện trong vòng 14 ngày