Background Introduction

We are experiencing a time where the Hospitality markets are seeing a tremendous increase in trade.  In this time of booming business the Meiho Institute of Technology has established a leading Hospitality Management Department to cater for the increase of interest in this field.

 

Giới thiệu

 

Chúng ta hiện đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch. Việc thành lập khoa Quản trị du lịch của Viện Công nghệ Mỹ Hòa chính là để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ đó.

 

 

Objectives

 

The departmental aims are to cultivate well-educated professionals, who are able to take up positions as entry level or middle management personnel in a number of relevant businesses upon completion of their specified course.  This goal is accomplished by the integration of both practice and theory.

 

Mục tiêu

 

Khoa Quản trị du lịch được thành lập nhằm đào tạo các chuyên gia lành nghề, những người có khả năng đảm nhiệm các vị trí nhân viên hay quản lý trong các đơn vị kinh doanh trong ngành du lịch. Mục tiêu này được thực hiện thông qua việc cung cấp các khóa học chuyên nghiệp, kết hợp cả lý thuyết và thực hành.