Download

 

Password-changing Application Form

Tải mẫu đổi mật mã trong hệ thống quản trị điện tử trường Mỹ Hòa, e-learning hoặc e-mail. Hãy điền vào mẫu và gửi fax tới Trung tâm mạng thông tin theo số: 08-778-4738.

 MS-word-file  .Download .:Password-changing_Application_Form.doc(open another window)

Adobe-pdf-file Download  .:Filectrl Password-changing Application Form.pdf (open other window)

 

 
 
 
 
 
 

Copyright(C)2006 MIT Information Networking Center all rights reserved.
Adress:  23, PingKuang Rd., Neipu, Pingtung, 91202 Taiwan, R.O.C.
TEL:+886-8-7799821-8165   e-mail