Introduction

 

Trung tâm mạng thông tin là một phòng quản trị mạng đứng đầu là Trưởng phòng cùng ba bộ phận: Mạng và dịch vụ, Phát triển hệ thống và Trung tâm học điện tử (e-learning). Mỗi bộ phận gồm một trưởng bộ phận, hai hoặc ba nhân viên và một vài giám sát. Trung tâm cộng tác với Hội đồng phát triển mạng và thông tin, các thành viên do Trưởng phòng quản trị mạng bầu ra chịu trách nhiệm về phát triển và tri phí của Trung tâm.

Trung tâm đưa ra những dịch vụ thúc đẩy môi trường nghiên cứu ở các mức độ từ hành chính đến học thuật với phạm vi Đại học. Dịch vụ gồm phát triển giáo dục thông tin, bảo trì các thiết bị phần cứng và hệ thống mạng; phát triển hệ thống quản trị mạng. Mục đích của Trung tâm là xây dựng hệ thống mạng tốt nhất, kết hợp phần cứng và phần mềm, hỗ trợ nghiên cứu học thuật của giảng viên, tăng cường tính hiệu quả, đẩy mạnh mục đích phát triển mạng máy tính, giảm thiểu khoảng cách giữa thành phố và nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh toàn cầu của trường.