Services

Trung tâm dịch vụ mạng thông tin

Nhiệm vụ

Liên hệ

Số máy lẻ

  Email

E-mail, trang web, mạng trường

   Hung-Bin, Pan

   8167

  x00005061@meiho.edu.tw

Nền điện tử (e-platform), mạng ký túc

   Meng-suei,chen

   8169

  x00001618@meiho.edu.tw

Phòng máy tính

   Pei-Chun, Cheng

   8168

  x00001566@meiho.edu.tw

Hệ thống quản trị Mỹ Hòa

   Huey-Ru, He

   8164

   x00001624@meiho.edu.tw

Bảo dưỡng web

   Huey-Ru, He 

   8166

  x00001571@meiho.edu.tw 

Hệ thống học điện tử, phòng học điện tử

   Mao-Chin, Lin

   8171

  x00001567@meiho.edu.tw