Staff

Han-Chuan Tseng.Chi-Tung Hsieh.Hui-Shan Ho.Chung-Yu Li.Mei-Chen Li.Wen-Cheng Liu.Ping-Hao Tseng.Shu-Hui Lin


Giám đốc phòng giáo dục quốc phòng  

Han-Chuan Tseng, đại tá

 

Icon  Các lớp giảng dạy: 

Han-Chuan Tseng

                               .Viện

                               .Chương trình kỹ thuật điều dưỡng hệ 2 năm của khoa Điều  

                            dưỡng.

                               .Khoa Các hoạt động văn hóa.

IconE-mail:x5077@meiho.edu.twMở cửa sổ mới

TOP

 

Trưởng bộ phận tư vấn sinh viên I

Chi-Tung Hsieh, trung tá

 

Icon Các lớp giảng dạy:

Chi-Tung Hsieh

                .Các lớp năm thứ 3, 4, 5 của khoa Điều dưỡng hệ 

                cao đẳng 5 năm

                .Khoa Khoa học và công nghệ sinh học

 

IconE-mail:x5064@meiho.edu.twMở cửa sổ mới

TOP

 

Trưởng bộ phận tư vấn sinh viên II

Hui-Shan Ho, trung tá

 

Hui-Shan Ho

IconCác lớp giảng dạy:

           Tất cả các lớp thuộc Chương trình giáo dục thường xuyên

IconE-mail:x5074@meiho.edu.twMở cửa sổ mới

TOP

 

Chung-Yu Li, trung tá

 

Chung-Yu Li

IconCác lớp giảng dạy:

                               .Các lớp năm thứ 2 của khoa Điều dưỡng hệ cao đẳng 5 năm

                               .Khoa Quản trị chăm sóc sức khỏe

                               .Khoa thể thao giải trí và nâng cao sức khỏe

IconE-mail:x5073@meiho.edu.twMở cửa sổ mới

TOP

 

Mei-Chen Li, trung tá

 

IconCác lớp giảng dạy:

                .Chương trình kỹ thuật điều dưỡng hệ 4 năm của khoa Điều dưỡng                               

Mei-Chen Li

                .Khoa Thuế và Tài chính công

                .Khoa quản lý và phục vụ các nhu cầu tâm linh

IconE-mail:x5035@meiho.edu.twMở cửa sổ mới

TOP

 

Wen-Cheng Liu, trung tá

 

Wen-Cheng Liu

IconCác lớp giảng dạy:

                                      .Khoa ngoại ngữ ứng dụng                               

                               .Khoa Lao động xã hội

                               .Khoa quản trị kinh doanh

IconE-mail:x5075@meiho.edu.twMở cửa sổ mới

TOP

 

 

Giáo viên y tá quân đội

Shu-Hui Lin

 

Shu-Hui Lin

IconCác lớp giảng dạy:

                                      Khoa Khoa học thẩm mỹ

                               .Khoa khoa học  thực phẩm và dinh dưỡng

                               .Khoa Giáo dục và chăm sóc mầm non

IconE-mail:x5037@meiho.edu.twMở cửa sổ mới

TOP

Ping-Hao Tseng, trung tá

 

Ping-Hao Tseng

IconCác lớp giảng dạy:

                             .Các lớp năm thứ 1 của khoa Điều dưỡng hệ cao đẳng 5 năm                               

                       Khoa quản lý thông tin

                       .Khoa công nghệ thông tin

IconE-mail:x5076@meiho.edu.twMở cửa sổ mới

TOP