• Alt+M: Điều hướng, chứa các đường link tới các phần chính của trang web 
  • Alt+C: Nội dung chính, cung cấp thông tin chính
  • Alt+L: Các nội dung liên quan, chứa các đường link tới các trang kế tiếp và các thông tin liên quan khác.
  • Alt+S: Sử dụng từ khóa để tra cứu

Cấu trúc trang Web:

1.     Sơ đồ trang web

2.     Giới thiệu

3.     Đội ngũ nhân viên

4.     Liên hệ

5.     Danh sách

6.     Các trang web liên kết