Giới thiệu

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Phòng tổ chức cán bộ là cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng tới các khoa, phòng để đáp ứng cho việc giảng dạy, nghiên cứu và mục tiêu dịch vụ cua nhà trường. 

  

Sự phục vụ

Phòng chiu trách nhiêm chính cho kế hoạch, phát triển, và thi hành các chính sách, các chương trình, tiêu chuẩn, hệ thống cho việc sử dụng có hiệu quả và quản lý nguồn nhân lực để hoàn thành sứ mệnh đối với nhà trường một cách toàn diện.