Trưởng phòng

(Staff)頁面插圖

Tên:Chi Chang  - Tiến sĩ                    

Tel:+886-8-7799821 Ext.8120

E-mail: x2132@meiho.edu.tw

Nhiệm vụ:

Giám sát tất cả các công tác nhân sự của nhà

 

 

Nhân viên

 

 

(Staff)頁面插圖

TênYa-Hsuan Tseng 

Tel:+886-8-7799821 Ext.8122

E-mail: x5049@meiho.edu.tw

Nhiệm vụ:

Thẩm định trong việc tuyển lựa giáo viên có chất lượng.

Phục vụ việc chi trả hành chính cho giáo viên và các vấn đề liên quan.

Chăm lo đời sống tinh thần cho giáo viên và các vấn đề có liên quan

Quản lý sổ sác, tài liệu và các vấn đề có liên quan.

Hợp đồng và trả lương cho các giáo viên hang tháng

Thiết lập ngân sách

 

(Staff)頁面插圖

TênYu-Ting Huang

Tel: +886-8-7799821 Ext.8124

E-mail: x5062@meiho.edu.tw

Nhiệm vụ:

Chị trách nhiêm về các hoạt động Bảo hiểm y tế, quy định khám chữa bệnh cho người lao động và các vấn đề có liên quan.

Đào tạo và giáo dục không ngừng cho người lao động.

Các cuộc họp trong hội đồng thẩm định đánh giá đội ngũ nhân viên hành chính.

Các vấn đề liên quan trong việc đánh giá hang năm

Đội ngũ nhân viên hợp đồng

 

 

(Staff)頁面插圖

Tên Li-Yun Chen

Tel: +886-8-7799821 Ext.8121

E-mail: x1025@meiho.edu.tw

Nhiệm vụ:

Quản lý việc ghi chép trong các cuộc họp nhân sự của nhà trường

Quản lý việc chi trả chung

Quản lý về tiên thưởng

Chịu trách nhiệm về việc luân chuyển nhân sự

Chịu trach nhiêm về thủ tục xin vào hoăc dời đi của nhân sự

 

(Staff)頁面插圖

TênHuai-Chen Chiu

Tel: +886-8-7799821 Ext.8123

E-mail: x1548@meiho.edu.tw

Nhiệm vụ:

Làm mã số thẻ cho các cán bộ công nhân viên trong trường

Quan lý việc đăng ký về các vấn đề “Tạm vắng” của cán bộ công nhân viên

Quản lý hồ sơ các thông tin giáo viên phụ.

Cáo thị ve việc tuyển lao động

Quản lý hồ sơ người xin việc