Responsibility (Nhiệm vụ)

 Cashier services (Dịch vụ thu chi)
 Control of finances
(Điều hành tài chính)
 Collection and refund of tuitions
(Thu và hoàn trả học phí)
 Salary and wages (quản lý lương và thưởng)


Staff (Đội ngũ nhân viên)

 Section Chief  Chen, Nien-Tsu (Trưởng bộ phận)
 Extension: 8112
(máy nhánh)
 E-mail: x5019@meiho