Responsibility (Nhiệm vụ)

 (Điều hành, làm hợp đồng, hoàn thiện công việc và cơ sở vật chất)
 (Liệt kê toàn bộ tài sản bằng văn bản) 
 (Mua sắm và bảo quản trang phục tốt nghiệp)
 (Mua sắm, thanh lý và chuyển nhượng tài sản)
 (Cung cấp mọi thiết bị đồ dùng theo yêu cầu)
                        

 Staff (Đội ngũ nhân viên)

 Section Chief  Huang, Huei-Jen (Trưởng bộ phận)
    Extension: 8115 (
Máy nhánh)
    E-mail: x1007@meiho