Đặc điểm công việc

Công việc phát triển toàn trường

1.      Lập kế hoạch, tổ chức và báo cáo việc phát triển trung hạn và dài hạn ở trường.

2.      Thúc đẩy, tổ chức và báo cáo tình hình quỹ của các trường công nghệ tư thục.

3.      Lập kế hoạch phát triển học thuật trong trường.

4.      Chịu trách nhiệm xin quỹ từ Bộ Giáo dục hàng năm.

5.      Tổ chức và báo cáo tổng kết chi tiêu dự án hàng năm.

Trung tâm phát triển đổi mới

1.      Thu hút các tập đoàn mới được thành lập trên thị trường và những doanh nghiệp

vừa và nhỏ có tiềm năng.

2.      Giúp đỡ phát triển công nghệ mới và cung cấp những nhà tư vấn chuyên nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

3.      Giúp đỡ nghiên cứu các sản phẩm