Đội ngũ nhân viên

       

Giám đốc

Họ tên: Chao-I Hsieh 

Máy nhánh: 8130       E-mailx3035@meiho.edu.tw

Nhân viên:

Họ tên: Yun-Min Shih 

Máy nhánh: 8133    E-mailx9138@meiho.edu.tw

 

Họ tên:  Che-Chen Chang    

Máy nhánh: 8134    E-mailx9468@meiho.edu.tw

 

Họ tên:  Ching-Han Weng  

Máy nhánh: 8132    E-mailx1543@meiho.edu.tw

 

Họ tên:  Yu-Shiuan Chiang    

Máy nhánh: 8131    E-mailx1589@meiho.edu.tw