Giớithiệu(Introduction)頁面插圖

Quá trình phát triển của Hệ Giáo dục thường xuyên

Năm 1990,theo Quyết định của Bộ Giáo dục, Trường Cao đẳng điều dưỡng Mỹ Hoà được đổi tên thành Trường Cao đẳng Điều dưỡng và Quản trị Mỹ Hoà. Cùng năm đó, Khoa Điều dưỡng bắt đầu thực hiện chương trình đào tạo 2 năm vào buổi tối. Phòng Đào tạo và Phòng Quản lý sinh viên cũng được thành lập.

 

Năm 1994, Khoa Quản trị kinh doanh bắt đầu thực hiện chương trình đào tạo 2 năm vào buổi tối.

Năm 1994, Khoa Tài chính công cũng bắt đầu một chương trình tương tự.

 

Tiếp đó, năm 1995, Khoa quản trị về chăm sóc sức khoẻ cũng bắt đầu đào tạo hệ 2 năm vào buổi tối.

Năm 1998, Khoa khoa học thẩm mỹ tiếp tục bắt đầu chương trình đào tạo 2 năm buổi tối của mình.

Năm 2000, khi Bộ Giáo dục quyết định đổi tên Trường thành Học viện Công nghệ Mỹ Hoà, thì Trường đã có tổng số 62 lớp thuộc các Khoa Điều dưỡng, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Tài chính côngKhoa quản trị về chăm sóc sức khoẻ và Khoa khoa học thẩm mỹ .

 

 

Năm 2001, Khoa Tài chính công bắt đầu chương trình đào tạo vừa học - vừa làm hệ 4 năm. Các Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa quản trị về chăm sóc sức khoẻ cũng bắt đầu phát triển các chương trình đào tạo vừa học - vừa làm 4 năm vào các buổi tối và những ngày cuối tuần. Lúc này, Trường có tất cả 83 lớp như vậy.

 

Năm 2002, Khoa Tài chính cùng Khoa Kế toán và Hệ thống thông tin bắt đầu khoá đào tạo 4 năm buồi tối. Lúc này số lượng lớp đã lên đến 100 với khoảng 4.500 sinh viên được tuyển.

 

Năm 2003, các chương trình đào tạo ban ngày và buổi tối được hợp nhất lại với nhau.

Các mục tiêu giáo dục:

Cung cấp dịch vụ giáo dục; Cung cấp hệ giáo dục thường xuyên; Hợp tác với cơ sở công nghiệp, kinh doanh, cơ quan chính phủ, các viện nghiên cứu nhằm kết hợp lý thuyết với thực tiễn.