Độingũnhânviên(Staff)頁面插圖

Members:Director  photo
Họ và tên:  Ray-Ling Huang

Chức vụ: Trưởng phòng

TEL

         Điện thoại: +886-8-7799821 Máy nhánh: 8200

         Fax: 08-7792670

e-mailx2093@meiho.edu.tw

 

Nhiệm vụ:

 

 

1. Điều hành về đào tạo, quản lý sinh viên và những vấn đề chung.

2. Phối hợp với các phòng, ban khác.  

3. Chuẩn bị các báo cáo.

  

  

Họ tên: Zhi-Ming Chen

 

Chức vụ: Phụ trách đào tạo 

 
TEL +886-8-7799821    Máy nhánh: 8181
Fax: 08-7791550
e-mail.x2130@meiho.edu.tw

Nhiệm vụ:

 

Chịu trách nhiệm phối hợp với tất cả các khoa về những vấn đề học thuật

 

Members:
Họ tên: Michael Chun-ho Tu  

Chức danh: Trưởng bộ phận về chương trình học 

 TEL+886-8-7799821  Máy nhánh: 8184
fax: 08-7791550
 E-mailx3226@meiho.edu.tw

 

Nhiệm vụ:

 

  1.Lên lịch cho các lớp học.

 

  2. Quản lý việc phân phối và xếp lịch các khoá học.

 Members:
 Họ tên: Ping-Hao Tseng

Chức trách: Trưởng bộ phận công tác sinh viên 

TEL+886-8-7799821  Máy nhánh: 8206
E-mail x5076@meiho.edu.tw

 

Nhiệm vụ:

 

1.Lên kế hoạch và thực hiện việc trợ giúp các công việc tại Phòng Quản lý sinh viện.

2. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn về cuộc sống sinh viên

 

Members:
 Họ tên: Tsung-Ming Chan

Chức vụ: Trưởng bộ phận tổng hợp 

TEL+886-8-7799821   Máy nhánh:8129
E-mailx5072@meiho.edu.tw  

 

      

Nhiệm vụ:

 

 

1.Thực hiện và giám sát việc thực hiện các quy định chung về quản lý tài sản và dịch vụ lao động.

2. Mua và kiểm tra các khoản mục liên quan.

3. Mua hàng hóa.

4. Làm các thủ tục về lao động, bảo hiểm y tế quốc gia, quản lý đội ngũ bảo vệ.

5. Quản lý học đường.

6. Quản lý phương tiện giao thông.

7. Vệ sinh môi trường.

8. Quản lý hoạt động bảo vệ.

9. Chịu trách nhiệm thanh toán các hoá đơn tiền nước, tiền điện, điện thoại và các vận đơn

 

 

  Members:
   Họ tên: Kun-Lou Huang

  Chức danh: trợ lý

   TEL +886-8-7799821 Máy nhánh:8202
    E-mailx1027@meiho.edu.tw

 

Nhiệm vụ:

 

1. Theo dõi các khoản thu.

2. Theo dõi vấn đề tài chính.

3. Làm thủ tục giấy tờ về các khoản thu bao gồm cả các khoản phí tín dụng.

 

4. Theo dõi việc xuất các thiết bị.

5. Giám sát việc làm thêm của sinh viên.

6. Phối hợp trong việc ghi sổ.

7. Theo dõi các khoản chi tiêu bao gồm các khoản chi trả lương và thanh toán séc.

8. Đào tạo và giám sát đội ngũ tình nguyện viên hướng dẫn qua đường và đội ngũ bảo vệ.

9. Điều phối ngân sách.