Trang web liên kết

Hành chính

Hội đồng Khoa học Quốc gia  Bộ Giáo dục

Hội đồng nghiên cứu người Hakka         Hội đồng nông nghiệp

Khoa Công nghệ và giáo dục hướng nghiệp

Trường

Đại học Khoa học Công nghệ Quốc gia Yunlin              Đại học Y Cao Hùng

Đại học Khoa học Công nghệ Quốc gia Lunghwa         Viện công nghệ Wu Feng

Đại học Khoa học Công nghệ Quốc gia Bình Đông       Đại học Thủ Đức

Đại học Khoa học ứng dụng Cao Hùng         Đại học Đại Nhân

Đại học sư phạm Cao Hùng