Download

                            Trung tâm lấy dữ liệu của MAICE & MACCE

 

Tải file

 

Trung tâm lấy dữ liệu của MAICE & MACCE

1. Bộ phận học vụ 

I. Hồ sơ  

·        Download頁面插圖Mẫu khai thông tin sinh viên 001Student_Information_Form.doc

·        Download頁面插圖Mẫu thủ tục ra trường 002_Application_for__Leave.doc

·        Download頁面插圖Mẫu đăng kí học 003_add_course.doc

·        Download頁面插圖Mẫu đăng kí dừng học 004_Drop_course.doc 

·        Download頁面插圖Mẫu xin rút môn học 005_Withdraw_course.doc

·        Download頁面插圖Mẫu đăng kí thi 006_Make-up_Exam.doc

·        Download頁面插圖Mẫu đơn xin giải đáp thắc mắc 010.doc 

  

II. Chương trình học

·        Download頁面插圖Mẫu đơn xin làm trợ lý 007_tutor.doc

·        Download頁面插圖Mẫu đơn xin trợ giúp học tập 008_tutoree.doc

·        Download頁面插圖Đánh giá về khóa học 009_course_evaluation-1.doc

2. Bộ phận quản lý sinh viên

 I. Tư vấn 

·        Quản lý việc tư vấn cho sinh viên

·        Quản lý việc bảo đảm an toàn và cấp cứu y tế cho sinh viên trong trường hợp  

       cần thiết

·        Theo dõi chuyên cần

·        Cung cấp các loại mẫu đơn, bản khai

·        Cho vay vốn đối với sinh viên

·        Các hoạt động khác

II. Các hoạt động ngoại khóa

·        Phát triển tính cách và mối quan hệ giữa các sinh viên

·        Xây dựng tính dân chủ và tinh thần tự giác trong trường học

·        Trau dồi nhận thức về dịch vụ

·        Sáng tạo và khuyến khích

3. Bộ phận quản lý các vấn đề chung