ContactUs

 

Chức danh: Giám đốc của MAICE và MACCE

 

Tên: Tiến sỹ Ruey-Chee Weng  

 

Điện thoại: 08-7799821#8230  

 

E-MAIL   x2082@meiho.edu.tw

校務主任照片

 

 

 

Chức danh: Trưởng bộ phận học vụ của MAICE MACCE

 

Tên: Mei-chu Chen 

 

Điện thoại: 08-7799821#8230    

 

E-MAIL   x5068@meiho.edu.tw

 

教務組長的照片

 

 

學務組組長的照片

 

Chức danh: Trưởng bộ phận quản lý sinh viên của MAICE 

                   và MACCE

 

Tên: Sen-Yuan Lee 

 

Điện thoại: 08-7799821#8230  

 

E-MAIL   x3120@meiho.edu.tw

 

 

 

TITLE    MAICE and MACCE Student Affairs Section Staff Member

 

NAME     Hsiu-Hua Chiu

 

PHONE   08-7799821#8234  

 

E-MAIL   x00005009@meiho.edu.tw學務組員照片

 

 

TITLE    MAICE and MACCE Academic Affairs Section Staff Member

 

NAME     Mei-Chu Chen

 

PHONE   08-7799821#8233  

 

E-MAIL   x00005068@meiho.edu.tw教務組組長的照片