Tiếng ViệtICONĐơn vị hành chính(行政單位)ICONPHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN(學務處)ICONPhòng hướng dẫn các hoạt động ngoại khóa (諮商輔導中心)
 

Counseling and Guidance Center 學生輔導組頁面插圖

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location:F502

Telphone:08-7799821 ext 8218 or 8219 or 8229

Fax:08-7692150

E-mail:counseling@meiho.edu.tw