Responsibility (Nhiệm vụ)

 Receiving and dispatching documents and correspondence (Giao và nhận thư từ, tài liệu)

 Typing, proof reading, mimeographing and binding official documents (Đánh máy, sửa đổi, sao chép, đóng quyển

 tài liệu theo quy định)

 Stamping and managing official seal (Đóng dấu và quản lý con dấu)

 Filing and preserving official documents (Lưu giữ tài liệu)                        
Staff (Đội ngũ nhân viên)

 Section Chief  Hsieh, Yu-Chen (trưởng Bộ phận)
    Extension: 8127
(Máy nhánh)
    E-mail: x1009@meiho.edu.tw

 Clerk: Shiu, He-Jen (Văn thư)
    Extension: 8118
(Máy nhánh)
    E-mail: .x1004@meiho.edu.tw
 Contracted Worker: Shen, Chia-Chi
(Nhân viên hợp đồng)
    Extension: 8178
(Máy nhánh)
    E-mail:
..x1573@meiho.edu.tw