PersonnelOffice頁面插圖

 

Những nút truy cập được thiết kế như sau:

  • Alt+M: chứa các đường truyền tới các bộ phận chính 
  • Alt+C: chứa nội dung chính, cung cấp thông tin chính
  • Alt+L: các nôi dung liên quan, chứa các đường truyền tới các trang kế tiếp và các thông tin liên quan khác.
  • Alt+SVị trí tra cứu.

Structure of this Site:

1.Bản đồ vị trí

2. Giới thiệu

3. Đội ngũ cán bộ

4. Liên hệ với chúng tôi

5. Guest book