BộphậnNgânsách(CashierSection)頁面插圖

Tổnghợp(總務處)頁面插圖

Chào mừng các bạn đến với Phòng tổng hợp

Tổ chức

 General Affair (Tổng hợp)    Construction and Maintenance (Xây dựng và Bảo trì)

 Documentation ( Tài liệu chứng từ)        Property Management (Quản lý Tài sản)

 Cashier (Ngân sách)         Environmental Protection & Safety (An toàn và Bảo vệ môi trường)