Dịch vụ cho cựu sinh viên

Để nâng cao khả năng tương tác giữa các cựu sinh viên của chúng

tôi và trường học, để xây dựng một liên minh giữa các cựu sinh viên

của chúng tôi cho tương lai của trường, và để giúp đỡ cựu sinh viên

của chúng tôi tìm thấy một công việc hoặc xây dựng một doanh

nghiệp, chúng tôi cung cấp những dịch vụ

 

I.       Hoạt động gặp mặt một năm một lần cho các cựu sinh viên.

II.  Mời cựu sinh viên của chúng tôi tham dự các lễ kỷ niệm và các    

     sự kiện lớn của trường.

III. Mời các cựu sinh viên nói chuyện với sinh viên của trường

IV. Giải thưởng cựu sinh viên xuất sắc

V.  Để giúp cựu sinh viên xin thẻ thư viện, bản sao học bạ, tài liệu và nhiều  dịch vụ khác.