Tel  (08)779-9821 Ext.   8190 ~ 8193

         Số Fax:(08)779-7871

       e-mailcec@meiho.edu.tw

          Địa chỉ: 23, PingKuang Rd., Neipu, Bình Đông,

                         91202 Đài Loan, ROC

 

 

 

 

 

 

 

 

       

        Tel  (08)779-9821 Ext.   8190 ~ 8193

       FAX :(08)779-7871

       e-mailcec@meiho.edu.tw

         Address 23, PingKuang Rd., Neipu, Pingtung,

                   91202 Taiwan, R.O.C.