Staff photo

Gíam đốc trung tâm giáo dục mở rộng

Tên: Wang, Cheng-Long

Điện thoại886-8-7799821#8192

Số fax886-8-7797871
e-mail:x2042@meiho.edu.tw
Wang, Cheng-Long Photo

    Trách nhiệm

1. Kết hợp và sắp xếp công việc của trung tâm giáo dục mở rộng.

2. Điều phối và giao tiếp với các đơn vị khác.

3.Thảo luận và ký kết các vấn đề liên quan đến từng lớp học

4. Kiểm tra việc tham gia của từng lớp học.

5. Kiểm soát các chi tiêu của từng lớp học.

6. Lập kế hoạch và giải quyết từng lớp học.

7. Soạn và xử lý tài liệu.

8. Điều khiển những công việc quan trọng.

Trợ lý hành chính   

TênLin,Hui-Chuan
Số điện thoại
886-8-7799821#8190
Số FAX886-8-7797871
e-mail: x1595@meiho.edu.tw                  
  Lin,Hui-Chuan Photo

                                                                    Trách nhiệm

1. Kiểm soát và xác minh từng loại chi phí, quản lý và đăng   

ký bài viết

2. Phân loại, phân phối cũng như lưu trữ tài liệu và các tập  

tin.

3. Quản lý và duy trì các chi phí và hệ thống tài sản
4. Công việc lien quan đến giáo dục mở rộng.

5. Phát hành giấy chứng nhận.

6. Thu thập học phí và ký kết các biên lai.

7. Lương giảng dạy của từng lớp học.

8. Quản lý doanh thu và chi phí, lưu trữ và cung cấp tín   

phiếu.
9. Quảng cáo nhập học.

10. Công việc liên quan các khóa học kiểm toán.

 

Trợ lý hành chánh

TênHuang, Pei-Yi
Số điện thoại886-8-7799821#8193
Số FAX886-8-7797871
e-mail: x8029@meiho.edu.tw 
Huang,Pei-Yi  photo

Trách nhiệm  

1. Hợp tác và giao tiếp giữa các đơn vị nội bộ và bên ngoài.

2. Thực hiện công việc do các đơn vị khác chuyển đến .

3. Biên soạn các chương trình được uỷ quyền và thực hiện công việc có liên quan đến 

    nó.

4. Thực hiện công việc về chương trình học tín chỉ.

5. Sắp xếp giáo viên và lập kế hoạch chương trình giảng dạy.

6. Phân phối các tờ thong báo, quản lý giáo cụ trực quan và thu thập các tài liệu

    giảng dạy.

7. Tập hợp các luật lệ và quy định.

8. Tính lương giảng dạy của từng lớp học.

9. Soạn, lưu trữ, sắp xếp và quản lý những tài liệu chính thức.

10. Thiết kế và lập kế hoạch trang web, cũng như chỉnh sửa và bảo trì trang web.

 

 

Sinh viên làm them

TênHong, Min - Ci 

Số điện thoại886-8-7799821#8191
Số FAX886-8-7797871
e-mail:cec@meiho.edu.tw   
Hong,Min-ci  photo

    


Sinh viên làm them 

TênRuan , He - Fang

Số điện thoại
886-8-7799821#8191
Số FAX:886-8-7797871
e-mail:cec@meiho.edu.tw   
Ruan,He-fang  photo


Sinh viên làm thêm buổi tối

TênChiou , Yu - Yun

Số điện thoại
886-8-7799821#8191
Số FAX:886-8-7797871
e-mail:cec@meiho.edu.tw   
Chiou,Yu-Yun  photo