Links

Trang web liên kết:

Cục y tế, sở y tế, R.O.C. (Đài Loan)  

    http://www.bhp.doh.gov.tw/english/

 

Cục Bảo hiểm y tế quốc gia

    http://www.nhi.gov.tw/english/index.asp

 

Sở y tế, Bình Đông

    http://www.ptshb.gov.tw/en/style/front001/bexfront.php