Tiếng ViệtICONĐơn vị hành chính(行政單位)ICONTrung tâm đổi mới phát triển (創新育成中心)
 

InnovationIncubationCenter頁面插圖

 Trung tâm đổi mới phát triển

InnovationIncubationCenter頁面插圖

Tiến sỹ Wen-Tung Hung

Máy nhánh: 8257

E-MAILx0023@meiho.edu.tw

Địa chỉ: Số 23 Đường Bình Khang, Neipu, Bình Đông, Đài Loan

Điện thoại:+ 886-8-7799821

創新育成中心頁面插圖